هیئت اجرایی صندوق تعاون و رفاه شعبه استان تهران

هیئت اجرایی صندوق تعاون و رفاه شعبه استان تهران

به استناد ماده 37 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه پنجم دوره چهارم شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران مورخ 1393/06/24، سه نفر از اعضای شورا به عنوان هیئت اجرایی صندوق تعاون و رفاه شعبه استان تهران انتخاب و متعاقبا با رای گیری از سوی نفرات منتخب ، مراتب معرفی به شرح ذیل نهایی گردید:

 

مهندس اسماعیل عباسپور     جناب آقای مهندس اسماعیل عباسپور به عنوان رییس شعبه استانی و عضو هیئت اجرایی
    

مهندس علیرضا بزرگی      جناب آقای مهندس علیرضا بزرگی به عنوان مسئول امور مالی صندوق و عضو هیئت اجرایی

دکتر سید ابراهیم حسینی             جناب آقای دکتر سید ابراهیم حسینی به عنوان عضو هیئت اجرایی

2788
12 مرداد 1394 - 15:15