تعاریف دوره

تعاریف دوره

مهارت آموزی


مهارت آموزی یک فرصت یادگیری داوطلبانه کاملاً عملی و کسب تجربه می باشد که معاونت آموزشی سازمان از طریق ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوص این امکان را برای اعضای خود فراهم می کند.

البته در برخی از زمینه ها و به دلیل محدود بودن فعالیت بخش خصوصی، از امکانات آموزشی موسسات و واحدهای تحقیقاتی بخش دولتی نیز استفاده می­شود. انتظار ما از اعضای سازمان این است که برای افزایش مهارت های تجربی خود از این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده نمایند چرا که اعتقاد داریم دستیابی به مهارت های حرفه ای نخستین گام و شاید یکی از مهمترین گام ها برای دستیابی به فرصت های شغلی مولد و کارا باشد. لازم به یادآوری است که بعد از گذراندن دوره مهارت آموزی به مهارت آموزان گواهی پایان دوره (دارای امتیاز در فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای) اعطاء می گردد.

 

دوره های نوآموزی

 

دوره های نوآموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود که اعضاء را برای پذیرش مهارت و یا شغل جدید آماده می کند.

لذا به منظور ایجاد پویایی و بالندگی سازمانی و کمک به ساماندهی اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای و روزآمد نمودن دانش اعضاء ، نوآموزی مستمراعضاء براساس آیین نامه نوآموزی مستمراعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور صورت می پذیرد.

این نوع دوره های آموزشی جهت آماده نمودن اعضاء در تخصص های شغلی برای دیگر شاخه های تحت پوشش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. لذا اعضاء در این دوره های آموزشی می توانند در دوره هایی که منطبق بر رشته تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشور نیستند نیز شرکت نمایند و آمادگی لازم جهت پذیرش حرف تخصصی در آموزش دیده شده را بدست آورند.

 

 

دوره های بازآموزی


دوره های باز آموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود که به منظور تکمیل وروزآمد کردن دانش ومهارت اعضاء ارائه می شود. محتوای این قبیل آموزشها معمولاً درامتداد آموزشهای قبلی اعضاء بوده وهدف آن یادآوری , تقویت وتحکیم آموخته های درست قبلی و تازه های علمی و فناوریهای جدیدی می باشد.
در دوره های بازآموزی از 3 متد:
آموزش حضوری : دراین روش , فراگیران تمامی ساعات نظری و عملی را طبق برنامه در محیط های آموزشی ( کلاس , کارگاه , مزارع و... ) حضورخواهند داشت.
آموزش نیمه حضوری : دراین روش , فراگیران بخشی از ساعات آموزشی نظری وعملی را درمحیطهای آموزش ( کلاس , کارگاه , مزارع و... ) وبقیه ساعات دوره , از طریق نرم افزارهای آموزشی که به آنها ارائه خواهد شد. آموزش خواهند دید.
آموزش ( غیرحضوری ): دراین شیوه , محتوای دوره به نحوی تدوین می گردد که فراگیر بتواند بدون هدایت مستقیم مدرس, مطالب را از طریق نرام افزارهای آموزشی ( کتاب , مجازی , نوارهای ویدئویی , کاست و CD و... بیاموزد .
شرکت در این دوره ها تنها برای اعضایی امکان پذیر است که در دوره های آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشور منطبق باشد.

 

 2284
11 مرداد 1394 - 16:08