آئین نامه و شرح وظایف

آئین نامه و شرح وظایف آموزشی

آئین نامه های آموزشی

 

 

 

شرح وظایف معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی

 

براساس قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اساسی وظایف مختلفی را برعهده دارد که در مصوبه 24 فروردین 1385 مورد اصلاح نیز قرار گرفته است. این وظایف عبارتند از:

1- تعیین سیاست و خط مشی آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان در چهارچوب اهداف و وظایف

2- مطالعه، بررسی و تحقیق در امور آموزشی، فنی و تحقیقاتی بخش کشاورزی با بهره برداری از یافته های علمی و تحقیقاتی بمنظور ارایه راهکارهای مناسب در راستای اهداف و وظایف سازمان.

3- تلاش در جهت شناسایی و گسترش فناوریهای جدید در بخش کشاورزی.

4- تدوین کلیه برنامه و پروژه های حمایت از منابع پایه تجدید شونده براساس ملاحظات زیست محیطی.

5- تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های مختلف آموزشی، فنی و پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

6- برقراری تماس با مراکز، مجامع، واحدها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی به منظور جلب حمایت و همکاری آنان.

7- تنظیم برنامه های سالانه آموزشی و پژوهشی سازمان در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب.

8- ایجاد ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی و کشت و صنعت های کشاورزی به منظور شناسایی و همکاریهای متقابل آموزشی، فنی و پژوهشی.

9- تشکیل کمیته های تخصصی در زمینه های مختلف کشاورزی بمنظور ارایه پیشنهادات تخصصی لازم.

10- هماهنگی و ایجاد ارتباط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت ارزیابی برنامه های آموزشی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی آموزش عالی متناسب با نیاز بازار کار و ارائه گزارش و پیشنهادات لازم شورا

11- ارتباط با سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیگر استانها در تحقق اهداف معاونت و سازمان و ایجاد هماهنگی در جهت پیشبرد برنامه ها.

12- بررسی پیشنهادات واصله در زمینه های مختلف بخش کشاورزی و سازمان.

13- مدیریت آزمونهای مورد نیاز سازمان و نظارت بر اجرا و ارزشیابی آنها.

14- تدوین استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز بازارکار برای اعضای سازمان.

15- بررسی و ارزشیابی دوره های آموزشی.

16- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی که بصورت ملی و منطقه ای برگزار می شود.

17- تشکیل جلسات شورای آموزشی سازمان.

18- مشارکت فعال در تدوین ضوابط فنی و مهندسی فعالیت های مختلف کشاورزی با واحدها و سازمان های ذیربط.

19- بررسی خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور و ارایه پیشنهادات و نظرات کارشناسی سازمان به واحدهای ذیربط.

20- شناسایی، هدایت و حمایت از مبتکرین و مخترعین بخش کشاورزی.

21- سازماندهی و نظارت بر انتشارات سازمان.

22- نظارت و هماهنگی در امور رتبه بندی اعضاء سازمان.

23- پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست سازمان.

1312
11 مرداد 1394 - 15:48