بازدید رئیس سازمان با حضور مدیران دفاتر نمایندگی شهرستان ها استان تهران از شهرستان پاکدشت و گلخانه زعیم

1398-07-24
بازدید رئیس سازمان با حضور مدیران دفاتر نمایندگی شهرستان ها استان تهران از شهرستان پاکدشت و گلخانه زعیم
75
24 مهر 1398 - 0:00
photo-2019-10-16 photo-2019-10-16 photo-2019-10-16 photo-2019-10-16 photo-2019-10-16 photo-2019-10-16 photo-2019-10-16