: سازمان نظام مهندسی کشاورزی

دوره آموزشی

دوره آموزشی

وبینار مدیریت اقتصادی پروتئین در تغذیه گله های گاو شیری برای دستیابی به بالاترین بهره وری

1403-3-22
جلسه

جلسه

جلسه مشترک سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران

1403-3-29
جلسه

جلسه

جلسه مشترک با مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

1403-4-6