آگهی مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

1397-03-13
آگهی مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران


بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم میرساند براساس قانون تاسیس سازمان ، تشکیل مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (مرحله اول) روز جمعه مورخ 01/تیر/97 از ساعت 8 لغایت 11 صبح در محل سالن والیبال واقع در خیابان حجاب، بلوار کشاورز برگزار خواهد شد. لذا از کلیه اعضاء جهت شرکت در مجمع دعوت بعمل می آید.

ضمناً یادآور میشود بهمراه داشتن کارت عضویت الکترونیکی الزامی است.

دستور کار جلسه :
-تصویب تراز مالی سال 96 سازمان استان
-ارائه گزارش حسابرسی سال 96 توسط حسابرس رسمی سازمان استان
-انتخاب موسسه حسابرسی
-برگزاری انتخابات پنجمین دوره سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران ( درصورت شرکت نصف بعلاوه یک اعضا با عضویت معتبر)
ضمناً متذکر میگردد در صورت عدم رسمیت مجمع عمومی در مرحله اول ، مجمع عمومی مرحله دوم در تاریخ جمعه مورخ 22/تیر/97 با هر تعداد از ساعت 8 صبح در محل سالن والیبال واقعا در خیابان حجاب، بلوار کشاورز برگزار خواهد شد.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

153
13 خرداد 1397 - 0:00