مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 95 با حضور اعضاء برگزار شد.

25 اسفند ماه 1395
مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران روز چهارشنبه 25 اسفند ماه 95 با حضور اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی استان تهران راس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 95/12/25 بر اساس دعوت نامه شماره 111450مورخ 12/9/ 1395با حضور اعضای محترم مجمع عمومی تشکیل و با قرائت آیاتی چند از قرآن کریم رسمیت جلسه اعلام گردید.
در ابتدا ضمن اعلام رسمیت جلسه، هیئت رئیسه مجمع عمومی نوبت دوم از بین اعضای محترم حاضر در مجمع عمومی انتخاب و در محل پیش بینی شده مستقر گردیدند.
با اعلام رئیس مجمع، جلسه مجمع عمومی نوبت دوم رسمیت یافت و ابتدا خزانه دار خلاصه ای از عملکرد مالی سال 1394 سازمان را ارائه نمود و پیشنهاد بودجه 1395 را نیز ارائه که مورد تصویب قرار گرفت. در ادامه موسسه حسابرسی قواعد گزارش حسابرسی سال 1394 را به مجمع عمومی گزارش نمود و همین موسسه به عنوان حسابرس قانونی برای سال 1395 تعیین گردید و در پایان رییس سازمان گزارش اهم فعالیتهای اجرایی و خط مشی آتی سازمان را به اعضاء ارائه نمود. در پایان روزنامه همشهری نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی مجامع آینده تعیین گردید.

 

964
25 اسفند 1395 - 0:00
1.jpg