دومین جلسه نشست بررسی چالش های موجود در حوزه آب

آمایش سرزمین برای کل کشور می تواند در روند کاهش مشکل آب و کاهش هدررفت آب شیرین کشاورزی موثر باشد.
دومین جلسه نشست بررسی چالش های موجود در حوزه آب

به گزارش روابط عمومی سازمان، روز سه شنبه سوم شهریورماه جلسه ای با حضور مهندس ابوالفضل خلیل پور عضو شورا، دکتر هاله یحیی زاده نایب رییس سازمان و جمعی از اعضای سازمان، در محل سازمان برگزار شد.

در این نشست به مشکلات و میزان هدررفت آب در روان آبهای سطحی و بررسی راهکارهای موجود و تکنولوژی های جدید آبیاری برای کاهش میزان مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین چگونگی کاهش میزان آب مصرفی برای آبیاری فضاهای سبز استان تهران پرداخته شد.
همچنین مهندس خلیل پور در این خصوص افزود: ایجاد و طراحی الگوهای کشت برای زمین های کشاورزی و لزوم ایجاد آمایش سرزمین برای کل کشور می تواند در روند کاهش بحران آب و کاهش هدررفت آب شیرین کشاورزی موثر باشد.

969
7 شهریور 1394 - 17:16