برگزاری آزمونهای مسئولین فنی دام و گلخانه

آزمونهای مسئولین فنی دام و گلخانه در شهریور ماه سالجاری برگزار می گردد.
برگزاری آزمونهای مسئولین فنی دام و گلخانه

به گزارش روابط عمومی سازمان، آزمونهای مسئولین فنی دام و گلخانه در شهریور ماه سالجاری برگزار می گردد.

شرایط و منابع آزمون مسئولین فنی دام

شرایط و منابع آزمون مسئولین فنی گلخانه

1087
31 مرداد 1394 - 15:48