گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

1401-12-02
گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

تعداد درخواست ثبت شده، واریز بهای انجام کار برای امورات کارشناسی و ... در بازه زمانی ۱۶ لغایت ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ سامانه سانکا(سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الکترونیک).

319
2 اسفند 1401 - 0:00