پایش و پیشگیری از بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه‌ای گوجه فرنگی (Rugose)

1401.11.05
پایش و پیشگیری از بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه‌ای گوجه فرنگی (Rugose)

قابل توجه بهره برداران و مسئولین فنی واحد های گلخانه ای: 
پایش و پیشگیری از بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه‌ای گوجه فرنگی (Rugose)

به گزارش روابط عمومی سنم، با عنایت به مشاهده و شیوع "بیماری ویروسی چروکیدگی قهوه‌ای گوجه فرنگی" (Rugose) ضروریست تمام بهره برداران و مسئولین فنی واحد های گلخانه ضمن بررسی محصول کشت شده در صورت مشاهده علائم بیماری در اسرع وقت نسبت به کنترل آن اقدام تا به صورت گسترده در سطوح مورد کشت موجب زیان اقتصادی و کاهش تولید در واحد سطح نگردد.

443
5 بهمن 1401 - 0:00