گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

1401-10-10
گزارش سامانه ارجاع کار به اعضاء

#گزارش_سامانه_ارجاع_کار_به_اعضا

#سنم_تهران

تعداد درخواست ثبت شده، واریز بهای انجام کار برای امورات کارشناسی و ... در بازه زمانی ۱ لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱ سامانه سانکا(سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی الکترونیک).

380
10 دی 1401 - 0:00