برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه،نهاده،سامانه های نوین آبیاری،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

1401-06-21
برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه،نهاده،سامانه های نوین آبیاری،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

دعوت به بازدید از پنجمین نمایشگاه بین المللی باغبانی، گلخانه،نهاده،سامانه های نوین آبیاری،ماشین ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی

_ پاویون های همزمان:

168
21 شهریور 1401 - 0:00