بازدید دکتر بزرگی از شهرک گلخانه ای حصارگلی و شهرک گلخانه ای مهستان

1400-09-02
بازدید دکتر بزرگی از شهرک گلخانه ای حصارگلی و شهرک گلخانه ای مهستان

دکتر علیرضا بزرگی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور با سفر به شهرستانهای ورامین و پاکدشت از شهرک گلخانه ای حصارگلی و شهرک گلخانه ای مهستان بازدید کردند.

52
2 آذر 1400 - 0:00